ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.