หนังสือราชการ

1. กรณีได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนต่างๆ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ งบชดเชยค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ฯ

• ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ โดยไม่ต้องบรรจุไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี

• รับงบประมาณเป็นเงิน “รับฝาก” (ข้อนี้แย้งกับการบันทึกบัญชี)

• นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์โดยไม่ต้องเสนอให้สภาท้องถิ่นพิจารณา

• หากดำเนินการแล้วเสร็จมีเงินเหลือจ่าย และไม่มีข้อกำหนดให้ส่งเงินเหลือจ่ายคืนให้ปรับปรุงเป็นเงินบำรุง แต่หากมีข้อกำหนดให้ส่งคืนให้เบิกจ่ายเงินคืน

2 รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน หากจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการให้ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินแล้วเสนอสภาฯ อนุมัติ

3. รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน หากดำเนิกนารก่อหนี้ไม่ทันในปีงบประมาณ ให้ขอกันเงินตามระเบียบเบิกจ่ายข้อ 57 หรือ 59 แล้วแต่กรณี

4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินบำรุง หากเบิกจ่ายไม่ทันสามารถกันเงินได้ตามระเบียบเบิกจ่ายข้อ 59/1

5 การจ้างเหมาให้ดำเนินการตามหนังสือ ว 7302 โดยหากสัญญาจ้างเหมากำหนดให้ผู้รับจ้างสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณี อปท.จัดเอง และเดินทางไปราชการได้ ก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุงได้

ดาวน์โหลด