แบบฟอร์ม ตัวอย่าง เอกสารต่างๆ

 1. แบบ 1 ประเภทรถประจำตำแหน่ง (WORD)
 2. แบบ 1 ประเภทรถประจำตำแหน่ง (PDF)
 3. แบบ 2 ประเภทส่วนกลาง/รถรับรอง (WORD)
 4. แบบ 2 ประเภทส่วนกลาง/รถรับรอง (PDF)
 5. แบบ 3 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง/รถรับรอง (WORD)
 6. แบบ 3 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง/รถรับรอง (PDF)
 7. แบบ 4 บันทึกการใช้รถ (WORD)
 8. แบบ 4 บันทึกการใช้รถ (PDF)
 9. แบบ 5 รายงานอุบัติเหตุ (WORD)
 10. แบบ 5 รายงานอุบัติเหตุ (PDF)
 11. แบบ 6 รายละเอียดการซ่อมบำรุง (WORD)
 12. แบบ 6 รายละเอียดการซ่อมบำรุง (PDF)
 13. บันทึกข้อความ เรื่อง การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง (WORD)
 14. บันทึกข้อความ เรื่อง การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง (PDF)

ขออนุมัติเบิกค่านำประปา
DOWNLOAD (WORD)
DOWNLOAD (PDF)

ขออนุมัติเบิกค่าไฟฟ้า
DOWNLOAD (WORD)
DOWNLOAD (PDF)

ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์_ค่าอินเตอร์เน็ต
DOWNLOAD (WORD)
DOWNLOAD (PDF)