ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-10-14T14:15:44+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-10-14T14:15:44+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

2021-10-14T14:12:31+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔2021-10-14T14:12:31+07:00

ประกาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-10-12T15:55:51+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-10-12T15:55:51+07:00

ประกาศ อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2021-10-09T00:20:06+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-10-09T00:20:06+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๔

2021-09-27T10:29:36+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๔2021-09-27T10:29:36+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-09-23T15:45:53+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-09-23T15:45:53+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-09-23T15:44:54+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-09-23T15:44:54+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-09-23T15:43:27+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-09-23T15:43:27+07:00
Go to Top