ประกาศเปิดเผยราคากลาง

Homeประกาศเปิดเผยราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-04-08T18:24:24+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-04-08T18:24:24+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนางานห้องสมุด / ปรับปรุงห้องสมุด(อุดหนุน)

2021-04-02T00:03:29+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนางานห้องสมุด / ปรับปรุงห้องสมุด(อุดหนุน)2021-04-02T00:03:29+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-03-29T23:53:56+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-03-29T23:53:56+07:00

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ประกาศเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่,ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์ทางการศึกษา

2021-03-29T20:00:34+07:00

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ประกาศเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่,ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์ทางการศึกษา2021-03-29T20:00:34+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเชื่อมระหว่างบ้านทับม้า หมู่ที่ 10 ตำบลสีคิ้ว – บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2021-03-18T22:36:16+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเชื่อมระหว่างบ้านทับม้า หมู่ที่ 10 ตำบลสีคิ้ว – บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา2021-03-18T22:36:16+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเต็ง สายบ้านโคกน้อยพัฒนา ไปบ้านบะดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2021-03-18T22:34:35+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเต็ง สายบ้านโคกน้อยพัฒนา ไปบ้านบะดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา2021-03-18T22:34:35+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางละกอ หมู่ที่ 1 ตำบลกฤษณา ถึง บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2021-03-18T22:32:44+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางละกอ หมู่ที่ 1 ตำบลกฤษณา ถึง บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา2021-03-18T22:32:44+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง – บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 13 ตำบลดอนหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

2021-03-18T19:46:40+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง – บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 13 ตำบลดอนหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา2021-03-18T19:46:40+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง บูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 18 ช่วงเชื่อมถนนเข้าหมู่บ้านมะค่า อบต.ขามสมบูรณ์ ถึงบ้านนายสำเรียง เฉียงกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2021-03-18T19:45:13+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง บูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 18 ช่วงเชื่อมถนนเข้าหมู่บ้านมะค่า อบต.ขามสมบูรณ์ ถึงบ้านนายสำเรียง เฉียงกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา2021-03-18T19:45:13+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านชีวึก หมู่ที่ 1 – บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง(เชื่อมต่อบ้านโค้งสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา)

2021-03-18T19:43:32+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านชีวึก หมู่ที่ 1 – บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง(เชื่อมต่อบ้านโค้งสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา)2021-03-18T19:43:32+07:00
Go to Top