ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในเมืองบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง – บ้านสระงาม หมู่ที่ 12 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-21T12:51:42+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในเมืองบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง – บ้านสระงาม หมู่ที่ 12 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2021-07-21T12:51:42+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน (ปูหินคลุก) จากสระน้ำกลางหมู่ที่บ้าน บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลสระจรเข้ เชื่อม ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-21T12:49:07+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน (ปูหินคลุก) จากสระน้ำกลางหมู่ที่บ้าน บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลสระจรเข้ เชื่อม ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา2021-07-21T12:49:07+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.09304) บ้านมะค่า-บ้านโตนด อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-21T10:56:00+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.09304) บ้านมะค่า-บ้านโตนด อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-21T10:56:00+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) (อบจ.นม.๐๗๒๐๒) บ้านด่านเกวียน-บ้านกอก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-21T10:52:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) (อบจ.นม.๐๗๒๐๒) บ้านด่านเกวียน-บ้านกอก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-21T10:52:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลอรพิมพ์ เชื่อม บ้านขาคีม หมู่ที่ 6 ตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-20T14:14:06+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลอรพิมพ์ เชื่อม บ้านขาคีม หมู่ที่ 6 ตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา2021-07-20T14:14:06+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดประจำท้องถิ่น

2021-07-16T15:02:43+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดประจำท้องถิ่น2021-07-16T15:02:43+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclousure/Chassis แบบที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับ Server องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-07-16T13:40:00+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclousure/Chassis แบบที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับ Server องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-07-16T13:40:00+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ เชื่อมต่อ บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-15T16:31:28+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ เชื่อมต่อ บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา2021-07-15T16:31:28+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโชงโลง หมู่ที่ 2 ตำบลดงใหญ่ เชื่อมบ้านไทรโยง หมู่ที่ 14 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-15T15:32:57+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโชงโลง หมู่ที่ 2 ตำบลดงใหญ่ เชื่อมบ้านไทรโยง หมู่ที่ 14 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2021-07-15T15:32:57+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete บริเวณเส้นบ้านบันไดม้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากช่อง เชื่อมบ้านปากแจ้ง หมู่ที่ 5ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-15T15:30:31+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete บริเวณเส้นบ้านบันไดม้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากช่อง เชื่อมบ้านปากแจ้ง หมู่ที่ 5ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา2021-07-15T15:30:31+07:00
Go to Top