ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนวังหมีพิทยาคม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-10T11:24:22+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนวังหมีพิทยาคม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา2022-08-10T11:24:22+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา เชื่อม บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-09T14:23:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา เชื่อม บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา2022-08-09T14:23:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา(BIG DATA)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-08-09T14:19:12+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา(BIG DATA)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-08-09T14:19:12+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองกก หู่ที่ 8 ตำบลพังเทียม ถึง บ้านตลุกชั่งโค หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-08T15:23:41+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองกก หู่ที่ 8 ตำบลพังเทียม ถึง บ้านตลุกชั่งโค หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา2022-08-08T15:23:41+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ เชื่อม บ้านสวาย หมู่ที่ 5 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-05T13:57:27+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ เชื่อม บ้านสวาย หมู่ที่ 5 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา2022-08-05T13:57:27+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านโป่งคอก หมู่ที่ 14 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง เชื่อมบ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-05T13:27:02+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านโป่งคอก หมู่ที่ 14 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง เชื่อมบ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา2022-08-05T13:27:02+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโกรกกระหาด หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อมบ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-05T13:23:10+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโกรกกระหาด หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อมบ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา2022-08-05T13:23:10+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตะหนินใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลสระจรเข้ เชื่อมต่อ บ้านดอนกลอย ตำบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-05T13:20:08+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตะหนินใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลสระจรเข้ เชื่อมต่อ บ้านดอนกลอย ตำบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา2022-08-05T13:20:08+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.12202 บ.ดอนคนทา – บ.หนองหว้า อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

2022-08-04T13:56:11+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.12202 บ.ดอนคนทา – บ.หนองหว้า อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา2022-08-04T13:56:11+07:00
Go to Top