ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทิม รักบุญ หมู่ที่ 8 บ้านหนองนา ตำบลงิ้ว ถึงบ้านกงรถ หมู่ที่ 1 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-22T16:34:46+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทิม รักบุญ หมู่ที่ 8 บ้านหนองนา ตำบลงิ้ว ถึงบ้านกงรถ หมู่ที่ 1 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา2021-11-22T16:34:46+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำความสะอาดอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-11-25T08:43:08+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำความสะอาดอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-11-25T08:43:08+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านนายสุชาติ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเกษตร – เขตติดต่อตำบลโนนเมือง(คุ้มตลุ่งดินแดง) อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-19T14:17:02+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านนายสุชาติ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเกษตร – เขตติดต่อตำบลโนนเมือง(คุ้มตลุ่งดินแดง) อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา2021-11-19T14:17:02+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลวง เชื่อม บ้านหนองไม้ตาย ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-18T15:07:12+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลวง เชื่อม บ้านหนองไม้ตาย ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา2021-11-18T15:07:12+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลวง เชื่อม บ้านหลุ่งจาน ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-18T15:05:56+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลวง เชื่อม บ้านหลุ่งจาน ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา2021-11-18T15:05:56+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบึงปรือ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงปรือ เชื่อมต่อ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-17T15:06:01+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบึงปรือ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงปรือ เชื่อมต่อ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา2021-11-17T15:06:01+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบอน หมู่ที่ 17 (วัดป่าภูมิรักษ์) ตำบลโบสถ์ – บ้านหนองคูประชาสรรค์ หมู่ที่ 17 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-17T15:04:28+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบอน หมู่ที่ 17 (วัดป่าภูมิรักษ์) ตำบลโบสถ์ – บ้านหนองคูประชาสรรค์ หมู่ที่ 17 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2021-11-17T15:04:28+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพระวังหาร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อม บ้านขาม หมู่ที่ 9 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-17T13:17:21+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพระวังหาร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อม บ้านขาม หมู่ที่ 9 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา2021-11-17T13:17:21+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย เชื่อม บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-17T13:12:49+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย เชื่อม บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา2021-11-17T13:12:49+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกระเพรา หมู่ที่ 15 ตำบลดงใหญ่ เชื่อมถึง บ้านแท่นหมู่ที่ 9 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-16T14:49:38+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกระเพรา หมู่ที่ 15 ตำบลดงใหญ่ เชื่อมถึง บ้านแท่นหมู่ที่ 9 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา2021-11-16T14:49:38+07:00
Go to Top