ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแปรง เชื่อมกับตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-17T16:35:50+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแปรง เชื่อมกับตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา2022-08-17T16:35:50+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลกุดพิมาน เชื่อมบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-17T16:32:49+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลกุดพิมาน เชื่อมบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา2022-08-17T16:32:49+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยเจียบ ช่วง หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนเขว้า เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมต่อเขต อบต.โนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15T15:13:05+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยเจียบ ช่วง หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนเขว้า เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมต่อเขต อบต.โนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา2022-08-15T15:13:05+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการถนน (สายแยกถนนด่านขุนทด/สีคิ้ว บ้านหินหล่อง) ตำบลตะเคียน เชื่อม บ้านหินดาด หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15T15:09:16+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการถนน (สายแยกถนนด่านขุนทด/สีคิ้ว บ้านหินหล่อง) ตำบลตะเคียน เชื่อม บ้านหินดาด หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา2022-08-15T15:09:16+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายจากบ้านพระบึง หมู่ที่ 7 ผ่านบ้านหนองแปลน หมู่ที่ 11 ถึงบ้านบึงไทย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย เชื่อม บ้านโกรกหว้า หมู่ที่ 11 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ.64-003)

2022-08-15T15:02:58+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายจากบ้านพระบึง หมู่ที่ 7 ผ่านบ้านหนองแปลน หมู่ที่ 11 ถึงบ้านบึงไทย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย เชื่อม บ้านโกรกหว้า หมู่ที่ 11 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ.64-003)2022-08-15T15:02:58+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดินแดง หมู่ที่ 7 ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อมบ้านหนองรัง หมู่ที่ 2 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15T14:57:24+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดินแดง หมู่ที่ 7 ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อมบ้านหนองรัง หมู่ที่ 2 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา2022-08-15T14:57:24+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในหอประชุม โรงเรียนประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15T11:54:51+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในหอประชุม โรงเรียนประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-08-15T11:54:51+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-15T10:08:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-08-15T10:08:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเกษมทรัพย์ ถึง บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-11T15:06:07+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเกษมทรัพย์ ถึง บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา2022-08-11T15:06:07+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยชัยสมร บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 ตำบลคูขาด เชื่อมต่อเขตตำบลเมืองคง

2022-08-11T15:01:17+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยชัยสมร บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 ตำบลคูขาด เชื่อมต่อเขตตำบลเมืองคง2022-08-11T15:01:17+07:00
Go to Top