ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-27T14:37:58+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-27T14:37:58+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านกุดจอก หมู่ที่ 12 ตำบลกุดจอก เชื่อม บ้านหนองหัวช้าง ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-09-17T11:30:50+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านกุดจอก หมู่ที่ 12 ตำบลกุดจอก เชื่อม บ้านหนองหัวช้าง ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-09-17T11:30:50+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นเลียบเหมืองบ้านน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโตนดเชื่อมต่อเขต บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ 7 ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-09-17T10:44:56+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นเลียบเหมืองบ้านน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโตนดเชื่อมต่อเขต บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ 7 ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-09-17T10:44:56+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลตาจั่น ถึงเขตเชื่อมต่อเทศบาลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-09-15T13:11:58+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลตาจั่น ถึงเขตเชื่อมต่อเทศบาลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-09-15T13:11:58+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.01315) บ้านโคกกรวด – บ้านหนองนมนาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-09-14T14:44:41+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.01315) บ้านโคกกรวด – บ้านหนองนมนาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-09-14T14:44:41+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดสระน้ำภายในโรงเรียนสองครพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-09-14T10:27:31+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดสระน้ำภายในโรงเรียนสองครพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-09-14T10:27:31+07:00

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศและเครื่องโปรเจคเตอร์ภายในอาคารหอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-13T15:49:00+07:00

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศและเครื่องโปรเจคเตอร์ภายในอาคารหอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-13T15:49:00+07:00

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-09-13T15:05:35+07:00

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-09-13T15:05:35+07:00

ประกาศประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-10T11:07:19+07:00

ประกาศประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-10T11:07:19+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านมอทราบทอง หมู่ที่ 10 ตำบลวังไทร เชื่อม บ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 12 ตำบลคลชองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-09-09T16:20:26+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านมอทราบทอง หมู่ที่ 10 ตำบลวังไทร เชื่อม บ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 12 ตำบลคลชองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-09-09T16:20:26+07:00
Go to Top