ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองพะไล – บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-05-20T14:36:35+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองพะไล – บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-05-20T14:36:35+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกทางหลวง 2223 บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนรัง – บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-05-20T14:35:16+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกทางหลวง 2223 บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนรัง – บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-05-20T14:35:16+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงพยาบาลวังน้ำเขียว ถึงทางขึ้นศูนย์ผู้สูงอายุ บ้านปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 3 ตำบลไทยสามัคคี – บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 6 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-05-20T10:19:15+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงพยาบาลวังน้ำเขียว ถึงทางขึ้นศูนย์ผู้สูงอายุ บ้านปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 3 ตำบลไทยสามัคคี – บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 6 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-05-20T10:19:15+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-05-20T10:16:07+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-05-20T10:16:07+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 4 บ้านสุมทุม ตำบลหนองบัวน้อย เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านศรีษะกระบือ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-05-20T10:13:55+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 4 บ้านสุมทุม ตำบลหนองบัวน้อย เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านศรีษะกระบือ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-05-20T10:13:55+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลจาก หมู่ที่ 7 บ้านตาลาด ตำบลโนนประดู่ ถึงหมู่ที่ 7 บ้านแท่น ตำบลดพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-05-20T10:12:30+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลจาก หมู่ที่ 7 บ้านตาลาด ตำบลโนนประดู่ ถึงหมู่ที่ 7 บ้านแท่น ตำบลดพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-05-20T10:12:30+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 สายโคกป่าเตี้ย ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย – บ้านแฝก หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-05-20T09:14:11+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 สายโคกป่าเตี้ย ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย – บ้านแฝก หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-05-20T09:14:11+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนบ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตำบลสุขไพบูลย์ เชื่อม บ้านสระประทีป หมู่ที่ 2 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-05-19T10:43:04+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนบ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตำบลสุขไพบูลย์ เชื่อม บ้านสระประทีป หมู่ที่ 2 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-05-19T10:43:04+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หม ู่ที่ 12 ตำบลสีคิ้ว เชื่อม บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-05-19T09:08:26+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หม ู่ที่ 12 ตำบลสีคิ้ว เชื่อม บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-05-19T09:08:26+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส เชื่อม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-05-17T13:43:11+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส เชื่อม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-05-17T13:43:11+07:00
Go to Top