ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-20T10:14:47+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-20T10:14:47+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยงรวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 32 อำเภอ ประจำปี 2564 ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย(Safety Zone) ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประหวดราคาอิเล็กทรอนิส์(e-didding

2022-05-19T16:23:46+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยงรวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 32 อำเภอ ประจำปี 2564 ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย(Safety Zone) ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประหวดราคาอิเล็กทรอนิส์(e-didding2022-05-19T16:23:46+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-19T11:10:38+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-19T11:10:38+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยี สำหรับจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-17T10:54:46+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยี สำหรับจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-17T10:54:46+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับห้องโสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-17T10:53:35+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับห้องโสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-17T10:53:35+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-12T18:25:39+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-12T18:25:39+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit(ATK) ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-12T15:02:03+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit(ATK) ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-12T15:02:03+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหางลากเทเลอร์ หมายเลขทะเบียน 87-1644 นครราชสีมา รหัสพัสดุ 013 – 55 – 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-12T14:06:58+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหางลากเทเลอร์ หมายเลขทะเบียน 87-1644 นครราชสีมา รหัสพัสดุ 013 – 55 – 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-12T14:06:58+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านโคกรักษ์ – บ้านโคกชาด ตำบลหลุ่งตะเคียน – บ้านกู่ศิลาขันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-12T14:05:47+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านโคกรักษ์ – บ้านโคกชาด ตำบลหลุ่งตะเคียน – บ้านกู่ศิลาขันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-12T14:05:47+07:00

โรงเรียนสูงเนิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสูงเนิน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก

2022-05-12T11:56:02+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนสูงเนิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสูงเนิน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก2022-05-12T11:56:02+07:00
Go to Top