ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบจ.นม

Homeประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบจ.นม

– ร่าง – ยุทธศาสตร์และแบบสำรวจความคิดเห็นในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา(พ.ศ.2566 – 2570)

2021-04-21T18:39:03+07:00

– ร่าง – ยุทธศาสตร์และแบบสำรวจความคิดเห็นในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา(พ.ศ.2566 – 2570)2021-04-21T18:39:03+07:00

– ร่าง – ประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(พ.ศ.2566 – 2570)

2021-04-21T18:29:54+07:00

– ร่าง – ประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(พ.ศ.2566 – 2570)2021-04-21T18:29:54+07:00

ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564)

2021-04-21T17:59:36+07:00

ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564)2021-04-21T17:59:36+07:00

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โดยวิธีประมูล

2021-04-21T17:21:15+07:00

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โดยวิธีประมูล2021-04-21T17:21:15+07:00

ประชาสัมพันธ์ ภายใต้แคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” โครงการเครือข่ายสถขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

2021-04-20T23:32:10+07:00

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ ภายใต้แคมเปญ " เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภายวะคลอดก่อนกำหนด " โครงการเครือข่ายสุขาภพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ประชาสัมพันธ์ ภายใต้แคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” โครงการเครือข่ายสถขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร2021-04-20T23:32:10+07:00

โรงเรียนหินดาดวิทยา ประกาศให้เช่าที่ดิน ที่ตั้งในโรงเรียนหินดาดวิทยา โดยวิธีประมูล

2021-04-20T22:09:27+07:00

โรงเรียนหินดาดวิทยา ประกาศให้เช่าที่ดิน ที่ตั้งในโรงเรียนหินดาดวิทยา โดยวิธีประมูล2021-04-20T22:09:27+07:00

โรงเรียนหินดาด ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหินดาดวิทยา โดยวิธีประมูล

2021-04-20T22:07:58+07:00

โรงเรียนหินดาด ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหินดาดวิทยา โดยวิธีประมูล2021-04-20T22:07:58+07:00

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง

2021-04-19T21:56:26+07:00

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง2021-04-19T21:56:26+07:00

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2021-04-16T23:19:03+07:00

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด2021-04-16T23:19:03+07:00

ประกาศ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงาน ตำแหน่งคนงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-04-16T19:48:37+07:00

ประกาศ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงาน ตำแหน่งคนงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-04-16T19:48:37+07:00
Go to Top