ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

2022-09-20T10:26:08+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 25652022-09-20T10:26:08+07:00

ประกาศ แผนดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-09-14T10:21:25+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ แผนดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-09-14T10:21:25+07:00

ประกาศ แผนดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-09-14T10:19:38+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ แผนดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-09-14T10:19:38+07:00

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-09-07T11:16:46+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-09-07T11:16:46+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-09-07T11:14:50+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-09-07T11:14:50+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

2022-09-07T11:13:53+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25652022-09-07T11:13:53+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-08-31T12:00:41+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-08-31T12:00:41+07:00

รายงานสรุปผลการประมเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.- อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2564 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2021

2022-08-24T14:58:05+07:00

รายงานสรุปผลการประมเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.- อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2564 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 20212022-08-24T14:58:05+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กรณีเกษียณอายุราชการ)

2022-08-18T10:49:41+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กรณีเกษียณอายุราชการ)2022-08-18T10:49:41+07:00
Go to Top