กลุ่มโรงเรียนที่1

โรงเรียนผู้อำนวยการเบอรโทรติดต่อ
โรงเรียนครบุรีนายมนูญ ทับศรีแก้ว
(ประธานกลุ่มโรงเรียนที่1)
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคมนายรวีวัฒน์ วุฒิไชยา
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมนายชัยมงคล ศรีนวล
(รักษาการผู้อำนวยการ)
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคมนางรุ่งทิวา ประสาร
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคมนายสมนึก ซิวดอน
(รักษาการผู้อำนวยการ)
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคมนายเชษฐชาย วรรณประพันธ์
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคมนายสว่าง ดีมา
โรงเรียนวังหมีพิทยาคมนายไพบูลย์ เสือทองหลาง
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษานายชัยวิรัตน์ ศุภผล
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยานายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยานายถาวร เฉลิมจาน