กลุ่มโรงเรียนที่2

โรงเรียนผู้อำนวยการเบอร์โทรติดต่อ
โรงเรียนกฤษณาวิทยานายชุมพร ตั้งประเสริฐวงศ์
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยานางสาวนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคมนายมเหสักข์ เสนไสย
โรงเรียนคลองไผ่วิทยานายอุทัย ทัศนไพร
โรงเรียนปากช่อง2นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์
โรงเรียนปากช่องพิทยาคมนายชาติ เงินจังหรีด
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”นายเชาวลิต เกิดกลาง
(ประธานกลุ่มโรงเรียนที่2)
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคารนายธวัชชัย ฐากูรกุล
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาวนางวชุดา เนตรสูงเนิน
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยานายวีระศักดิ์ คำแก้ว