กลุ่มโรงเรียนที่3

โรงเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาเบอร์โทรติดต่อ
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคมนางกนิษฐา ชอบใหม่
(รักษาการผู้อำนวยการ)
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคมนายทวนทอง ชูละออง
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์นายจิติวัฒนา ศรีคราม
(ประธานกลุ่มโรงเรียนที่3)
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2นายเกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ์
โรงเรียนปราสาทวิทยาคมนายประจักษ์ เชษฐขุนทด
โรงเรียนพระทองคำวิทยานายไพทูลย์ จักรแก้ว
โรงเรียนมัธยมบึงปรือนายราวี โม้ลา
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนานางสาวโชติวรรณ แพนไธสง
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธนางสาววาสนา พรศิวกลุวงศ์
โรงเรียนวังโป่งวิทยาคมนายเนตร สุรำไพ