กลุ่มโรงเรียนที่4

โรงเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาเบอร์โทรติดต่อ
โรงเรียนโตนดพิทยาคมนายธัญกิตติ์ ธนาวสวัสดิ์
โรงเรียนบัวลายนางจุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์
โรงเรียนบัวใหญ๋นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม
(ประธานกลุ่มโรงเรียนที่4)
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยานายโฆษิตย์ สว่างไธสง
โรงเรียนมะค่าวิทยานายจักรพันธ์ ลัภขุนทด
โรงเรียนวัดประชานิมิตรนางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมนางบุษกร ตะวัน
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์นายนุวัตน์ อุทารสวัสดิ์
โรงเรียนหินดาดวิทยานายวินัย มาตรโคกสูง