กลุ่มโรงเรียนที่6

โรงเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาเบอร์โทรติดต่อ
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมนายธาดา ตามเมืองปัก
โรงเรียนช่องแมววิทยาคมนายมงคล สิงห์แก้ว
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคมนายลำภึง ภุมรา
โรงเรียนประทายนายทนงค์ เขียวแก้ว
(ประธานกลุ่มโรงเรียนที่6)
โรงเรียนเมืองยางศึกษานายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมนายจิรพงษ์ พรหมชัยนันท์
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมนายธีรยุทธ ตะวัน
โรงเรียนหนองขามพิทยาคมนางสาวอัญชลี เต็งตระกูล