กลุ่มโรงเรียนที่5

โรงเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาเบอร์โทรศัพท์
โรงเรียนกุดจิกวิทยานางรุ่งอรุณ บวรชัยเดช
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคมนายกันต์พงษ์ อิ่มจิตรจรัส
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยานายยุทธศิลป์ จินดามาตย์
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าฯ นครราชสีมานางนัทภา วรรณประพันธ์
โรงเรียนวังรางพิทยาคมนายสุพล สืบเพ็ง
โรงเรียนสองครพิทยาคมนางสาวเอมอร ศรีวรชิน
โรงเรียนสูงเนินนายวินุลาศ เจริญชัย
(ประธานกลุ่มโรงเรียนที่5)
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคมนายประสาตร์ เสาไธสง
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมนายศักดา บาลศิริ
โรงเรียนหนองยางพิทยาคมนายสุธา ประภาพิมล