รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562

เดือน มกราคม

เดือน กุมภาพันธ์

เดือน มีนาคม

เดือน เมษายน

เดือน พฤษภาคม

เดือน มิถุนายน

เดือน กรกฎาคม

เดือน สิงหาคม

เดือน กันยายน

เดือน ตุลาคม

เดือน พฤศจิกายน

เดือน ธันวาคม