รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565

เดือน มกราคม

เดือน กุมภาพันธ์

เดือน มีนาคม

เดือน เมษายน

เดือน พฤษภาคม

เดือน มิถุนายน

เดือน กรกฎาคม

เดือน สิงหาคม

เดือน กันยายน

เดือน ตุลาคม

เดือน พฤศจิกายน

เดือน ธันวาคม