กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดนครราชสีมา

สภาพที่อยู่อาศัยก่อนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ