สำนักการคลัง อบจ.นม.

ฝ่ายพัฒนารายได้ออกนิเทศติดตามงานจัดเก็บรายได้ อำเภอเมืองนครราชสีมา

ฝ่ายพัฒนารายได้ออกนิเทศติดตามงานจัดเก็บรายได้ อำเภอปากช่อง

ฝ่ายพัฒนารายได้ออกนิเทศติดตามงานจัดเก็บรายได้ อำเภอวังน้ำเขียว