สำนักการคลัง อบจ.นม.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.นม.