ข่าวกิจกรรม

การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (เฉพาะกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้าเละเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง)