โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นประชาชนวัยทำงาน ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม       ในการดูแลสุขภาพตนเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องอันจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป ในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้, การตรวจสุขภาพประจำ, การคัดกรองสุขภาพทั่วไปและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค ๓ นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดสำนักและกองต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

Facebook Comments