โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี ดำเนินการเพื่ออบรมนักเรียนให้ มีความเข้าใจบทบาทของแกนนำสุขภาพในโรงเรียน สามารถทำงานด้านสาธารณสุขในโรงเรียน ดูแลตนเองได้ ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่นักเรียนในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม         และปัญญา รวมถึงการเป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

          ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยการบรรยาย และฝึกปฏิบัติฐานการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขในโรงเรียน และกิจกรรมการพัฒนานักเรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ดำเนินโครงการ จำนวน ๔ รุ่น กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าอบรม ๖๘๐ คน ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนครบุรี, โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา และโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี

Facebook Comments