ข้อมูลติดต่อ

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ถนนโพธิ์กลาง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์./โทรสาร.0-4425-1200