MOU “ทำ ไม่ทิ้ง” อบจ.โคราช พร้อม!!
สร้างศูนย์กีฬาเด็กและเยาวชนมะเกลือเก่า
ยกระดับนักกีฬาท้องถิ่นเต็มศักยภาพ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ รร.วังรางพิทยาคม (สังกัด อบจ.นครราชสีมา) อ.สูงเนิน #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU ในการจัดตั้งศูนย์กีฬาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า ระหว่าง รร.วังรางพิทยาคม สังกัด อบจ.นครราชสีมา กับ อบต.มะเกลือเก่า โดยนายเอกชัย พรหมพันธุ์ใจ นายก อบต.มะเกลือเก่า เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์กีฬาฯ ที่ได้มาตรฐาน และมีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย ให้นักกีฬาใช้ฝึกซ้อม หรือจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อพัฒนาไปสู่อาชีพกีฬาและเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. กล่าวว่า อบจ. พร้อมสนับสนุนเต็มที่ เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์กีฬาฯ เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กเยาวชนได้มีศูนย์รวมด้านกีฬาสำหรับหาความรู้ เพิ่มทักษะเพิ่มขีดความสามารถด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชน ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กมีความเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด หันมาเล่นกีฬาอย่างตั้งใจ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเองต่อไป
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์ ปลัด อบต.มะเกลือเก่า, นายสุเมธ พรมสีดา ผอ.รร.วังรางพิทยาคม, นายวินุลาศ เจริญชัย ผอ.รร.สูงเนิน คณะผู้บริหาร อบต.มะเกลือเก่า คณะครู นักเรียน และ อสม. เป็นสักขีพยาน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ