“NTU2 OPEN HOUSE 2024”
เปิดบ้านวิชาการ ส่งเสริมแสดงผลงานนักเรียน
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 สังกัด อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดกิจกรรม “NTU2 OPEN HOUSE 2024” ครั้งที่ 6 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ มีการปฏิรูปวิธีการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง
โดยมี นายธรรมชาติ อมฤกษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.โนนไทย, พ.ต.อ. ภัทราวุธ สีหะ ผกก.สภ.โนนไทย, นายสุทิน พูนน้อย นายก อบต. สำโรง, นายจิติวัฒนา ศรีคราม ประธานกลุ่มโรงเรียนสังกัด อบจ. กลุ่มที่ 3, นางสาวปราณี งามดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ