ถนน/สายทาง 24   เรื่อง
โควิด-19/ผลกระทบ 5   เรื่อง
เกี่ยวกับน้ำ 2   เรื่อง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 2   เรื่อง
ประเด็นการร้องเรียน

อัตราการร้องเรียนในระบบ

รายการ จำนวน ร้อยละ
เรื่องเกี่ยวกับถนน 24 66.67
เรื่องเกี่ยวกับน้ำ/ระบบสูบน้ำ 2 5.56
เรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 5 13.89
เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า 2 5.56
เรื่องเกี่ยวกับความสะอาด สุขอนามัย 2 5.56
เรื่อง อื่นๆ 1 2.78
รวมทั้งสิ้น 36 100.00