กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ สคร.9 นครราชสีมา สำรวจความต้องการรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB (Long Acting Antibody) ป้องกันโควิด 19 ให้กับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์!!

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข มอบหมายให้ #นางสาวณิชมน ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข พร้อมด้วย #นางสาวพิพัฒน์ เคนคำภา ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข #นางสาวสุวิชา อุดมปิง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และบุคลากรกองสาธารณสุข
เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการเฝ้าระวัง การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และเตรียมความพร้อมการดำเนินการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB (Long Acting Antibody) ป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้สูงอายุภายในสถานสงเคราะห์คชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี #นางณิชาสุธนี นกนอก หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์ฯ และ #เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

ลงพื้นที่ในการศึกษาดูงานระบบการส่งต่อผู้ป่วย ระบบสนับสนุนจาก รพ.สต. แม่ข่าย ร่วมถึงแนวทางการจัดการระบบ (SMART EASY OPD) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วย ##นายวิกร วัฒนะดิฐ หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ #บุคลากรกองสาธารณสุข ลงพื้นที่ในการศึกษาดูงานระบบการส่งต่อผู้ป่วย ระบบสนับสนุนจาก รพ.สต. แม่ข่าย ร่วมถึงแนวทางการจัดการระบบ (SMART EASY OPD) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล
ในการนี้ #นายนิกร โสมกลาง เลขานุการ นายกอบจ.นครราชสีมา #นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นครราชสีมา เดินทางเข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมี #นางจรัมพร มลโมดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล และบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล ให้การต้อนรับและนำเสนอระบบฯ

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข มอบหมายให้ #นางสาวสิรีย์พร ตองติดรัมย์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย #บุคลากรกองสาธารณสุข ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมถึงสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้างร่วมกับ สน.ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ รพ.สต.โคกมะกอก ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและบุคลากร ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้

ประชุม ชี้แจงแนวทางการเลื่อนระดับของข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วย #นายวิกร วัฒนะดิฐ หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #นายปรีชา พลเยี่ยม ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพ โซนที่ 1 #นายสมเกียรติ อินทะกนก ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพ โซนที่ 2 #จ่าเอกครรชิต หนากลาง ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพ โซนที่ 3 #นายบุญส่ง ประกอบนอก ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพ โซนที่ 4 #นางฉวีวรรณ โทแหล่ง ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพ โซนที่ 5 #นายเสนีย์ โปรยกลาง ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพ โซนที่ 6 เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแนวทางการเลื่อนระดับของข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่1/2565

โดยมี #นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ #ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางวรรณภา นวลฉิมพลี #ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ,นางพรเพ็ญ แพเกาะ #หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 ในการปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. #ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วย #นางสาวอรทัย แนมขุนทด เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 ในการปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (เดือนตุลาคม 2566 ถึงกันยายน 2566) เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด และติดตามแก้ไขปัญหาโรคติดต่อสำคัญในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

โดยมี #นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย #นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา #นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา #บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเพื่อติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 2565 เวลา 09.00 น. #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วย #นางสาวจุรีพร ภูมิโคกรักษ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 3/2565 ในการเสด็จเปิดศูนย์ to be number one ที่จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

โดยมี #นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย #ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา #นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , #นายนิกร โสมกลาง เลขานุการ นายกอบจ.นครราชสีมา, #นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นครราชสีมา, #นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง #นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม #กองทัพภาคที่2(มทบ.21) #ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา #ตำรวจสันติบาล #สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา #โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม #ศึกษาธิการนครราชสีมา #สพม.31 ณ ห้องประชุมมุลนิธิท้าวสุรนารี ชั้นที่ 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

อบจ.นครราชสีมา จับมือ สสจ.นครราชสีมา พัฒนาศักยภาพของอบจ.นครราชสีมา ในด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริการส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำโดย #นายกหน่อย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นำโดย #นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในด้านสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และมาตราฐานการบริการ ด้านสาธารณสุขที่กำหนดไว้โดยกฏหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

พร้อมกันนี้ #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วย #นางสาวธนิษฐา แทวกระโทก นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และบุคลากรกองสาธารณสุข ได้จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ 3/2565 เพื่อหารือถึงปัญหาการดำเนินงานของภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.นม.) ในเรื่องแนวทางการบริหารที่ดินสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, แนวทางการออกคำสั่ง ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ช่วยราชการหรือปฏิบัติงานในรพ.สต. สังกัดอบจ.นครราชสีมา รวมไปถึง แนวทางการประสานงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่โดยการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมคระกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข มอบหมายให้ #นายวิกร วัฒนะดิฐ หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมคระกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ ที่ 27/2565 ในการแต่งตั้งคณะทำงานสร้างการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตนครชัยบุรินทร์

โดยมี #นายจีรศุกดิ์ ทิพย์สุนทร #รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการเปิด พร้อมด้วย #นางดวงตา อ่อนสุวรรณ ประธานอนุกรรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับพื้นที่ เขต 9 นครราชีมา #นางสาวิตรี วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา และ #บุคลากรสำนักงาน สปสช. 9 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ชั้นที่ 3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมย้อนยุด “งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566”

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วย #นางสาวณิชมน ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข #นางสาวสิรีย์พร ตองติดรัมย์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป #นางสาวศศิธร ใช้ช้าง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วย บุคลากรกองสาธารณสุข เดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมย้อนยุด “งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566” เพื่อเป็นการส่งเสริมและดำรงไว้วึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต่าง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ #ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วย #ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ #หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน#ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วย #นายสุวภัทร เดชหิรัญสกุล นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เข้าหารือกับ #นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา #นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ #นายอัครเดช วงศ์กีรติกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ถึงระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ 3/2565 และแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน