การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ตามที่สภา อบจ.นม. มีมติเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ตามที่สภา อบจ.นม. มีมติเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.นายสกฤต เศรษฐชัย ข้าราชการบำนาญ สังกัด อบจ.นม. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

2.นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมแผนพัฒนา อบจ.นม. ครั้งที่2/2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3 เสนอเพื่อพิจารณา

  1. การพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการการศึกษา อบจ.นม . มติที่ประชุมเห็นชอบ ได้แก่
    1.1 #นายอาคม หาญสงคราม เป็นประธานกรรมการการศึกษา
    1.2 #นายสุรชาติ ค้ำชู เป็นรองประธานกรรมการการศึกษา
  2. พิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 อบจ.นม. มติที่ประชุมเห็นชอบ
  3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 อบจ.นม. มติที่ประชุมเห็นชอบ ณ ห้องนกยูง 3-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.