ติดต่อ

กองสาธารณสุข
อาคารมิราเคิล ออฟ ไลฟ์
ชั้น 5 ถนนโพธิ์กลาง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 0-4425-1200

Web : https://www.koratpao.go.th/sata

Facebook : https://www.facebook.com/healthkoratpao