ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงชี้แจงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เข้าร่วมเป็นเกียรติในประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2566 รวมถึงชี้แจงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข

ในสาขาที่ขาดแคลน #แพทย์ศาสตร์,#ทันตแพทย์ศาสตร์,#เภสัชศาสตร์,#พยาบาลศาสตร์,#กายภาพบำบัด ในการให้โอกาสกับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 แห่งได้เข้ารับการศึกษา

โดยมี #นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย #ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนิน รักษาการแทน ผอ.สำนักศึกษาฯ และ #ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.