“รพ.สต โฉมใหม่ หัวใจคือประชาชน” กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา ส่งเจ้าหน้าที่ ด้านงานวิชาการวิจัยสุขภาพ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล อสม. ในการพัฒนาระบบเครือข่าย รพ.สต. ร่วมถึงความต้องการของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา !! ต่อเนื่อง

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข มอบหมายให้ #นายวิกร วัฒนดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงาน รพ.สต. นำโดย #นางธนิษฐา แทวกระโทก นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ, #นายอัครวิจักษณ์ กลิ่นศรีสุข ผอ.รพ.สต.โตนด, #นายสุชาติ บุณยภากร ผอ.รพ.สต.หนองขาม และบุคลากรกองสาธารณสุข ลงพื้นที่อภิปรายกลุ่ม เก็บข้อมูลวิจัยพัฒนาสุขภาพ โดยมีหัวข้อวิจัยสำคัญ 8 หัวข้อข้อ
โดยมี นายอำพันธ์ อยู่เจริญ #ผอ.รพ.สต.ทัพรั้ง กล่าวต้อนรับ ผู้นำชุมชนตำบลทัพรั้ง อสม. เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่ม การเก็บข้อมูลในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนคคราชสีมา ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมประเมินวิจัยผลนโยบายการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพรั้ง ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.