รายงานประจำปี 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2565 เพื่อประโยชน์ในการนำไปเป็นแนวทางการวางแผนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ตัวชี้วัด แต่ละกิจกรรมในแผนงานโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ผลงานเด่นของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.