พฤศจิกายน 2022 archive

ลงพื้นที่ในการศึกษาดูงานระบบการส่งต่อผู้ป่วย ระบบสนับสนุนจาก รพ.สต. แม่ข่าย ร่วมถึงแนวทางการจัดการระบบ (SMART EASY OPD) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. #นายเตชิ …

Continue reading

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. #นายเตชิต วัช …

Continue reading

ประชุม ชี้แจงแนวทางการเลื่อนระดับของข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. #นายเตชิต ว …

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 ในการปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. #ดร.ยลดา หวัง …

Continue reading

ประชุมเพื่อติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 2565 เวลา 09.00 น. #นายเ …

Continue reading

อบจ.นครราชสีมา จับมือ สสจ.นครราชสีมา พัฒนาศักยภาพของอบจ.นครราชสีมา ในด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริก …

Continue reading

ประชุมคระกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. #นายเตชิต ว …

Continue reading

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมย้อนยุด “งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566”

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. #นายเตชิ …

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. #นายเตชิ …

Continue reading

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านงบประมาณ ภายใต้คณะอนุกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. #นายเตชิต ว …

Continue reading