มีนาคม 2023 archive

แก้ไข ตารางออกตรวจนิเทศติดตามงานการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. วันที่ 29 พ.ค. 2566 แก้ไขสถานที่ตรวจจาก รพ.สต.หัวหนอ …

Continue reading

ตารางออกตรวจนิเทศติดตามงานการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

DOWNLOAD ตารางออกตรวจ

แบบประเมินข้าราชการ

1. แบบประเมิน ข้าราชการ DOWNLOAD 2. แบบประเมิน ข้าราชกา …

Continue reading

โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ อบจ.นครราชสีมา หลักสูตร “การบริหารงานบุคคลและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา”

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. #นายเตชิต วัชร …

Continue reading

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยมีบทความ จำนวน 5 เรื่อง คือ บทความเรื่อง ขอข้อมูลการ …

Continue reading

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

DOWNLOAD แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่ม …

Continue reading

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบจ.จันทบุรี และคณะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. อบจ.โคราช น …

Continue reading