มิถุนายน 2023 archive

รวมผลงานกองสาธารณสุข เดือน มิถุนายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ โดยระบบสแกนใบหน้าผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายงานประจำปี 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้จั …

Continue reading

ระเบียบบริหารงานพัสดุ

1. เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ DOWNOLOAD 2. มาตรฐานครุภัณฑ …

Continue reading

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566 – 2570)

DOWNLOAD เอกสาร

บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สิน ที่รับผิดชอบ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 182 แห่ง

DOWNLOAD เอกสาร

ประชุมในการดำเนินการออกตรวจนิเทศติดตามงานพัสดุ และทรัพย์สินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 182 แห่ง

               วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายเต …

Continue reading

ตัวอย่าง พ.ด.1 / พ.ด.2 / พ.ด.3 / พ.ด.4

DOWNLOAD ตัวอย่าง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองและท้องถิ่น สำนักงบประมาณของรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ นำเสนอนโยบายด้านสุขภาพ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอน รพ.สต.

               วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13. …

Continue reading

ประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราขสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.    & …

Continue reading