Author's posts

หนังสือธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

STRONG POWER กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา รวมพลังใจเป็นหนึ่งเดียว

                …

Continue reading

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร DOWNLOAD (click here)

การมอบหมายและมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสาร 1. หนังสือ นม 51002/ว56 ลว.5 ก.ค.2566 D …

Continue reading

รวมผลงานกองสาธารณสุข เดือน มิถุนายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ โดยระบบสแกนใบหน้าผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายงานประจำปี 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้จั …

Continue reading

ระเบียบบริหารงานพัสดุ

1. เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ DOWNOLOAD 2. มาตรฐานครุภัณฑ …

Continue reading

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566 – 2570)

DOWNLOAD เอกสาร

บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สิน ที่รับผิดชอบ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 182 แห่ง

DOWNLOAD เอกสาร