Category: งานพัสดุ

ระเบียบบริหารงานพัสดุ

1. เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ DOWNOLOAD 2. มาตรฐานครุภัณฑ …

Continue reading

บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สิน ที่รับผิดชอบ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 182 แห่ง

DOWNLOAD เอกสาร

ประชุมในการดำเนินการออกตรวจนิเทศติดตามงานพัสดุ และทรัพย์สินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 182 แห่ง

               วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายเต …

Continue reading

ตัวอย่าง พ.ด.1 / พ.ด.2 / พ.ด.3 / พ.ด.4

DOWNLOAD ตัวอย่าง

การลงทะเบียน บัญชีเลขรหัสพัสดุ พ.ด.5 , บัญชีเลขรหัสพัสดุ พ.ด.6 / รพ.สต.

การลงทะเบียนบัญชีเลขรหัสพัสดุ พ.ด.5 DOWNLOAD การลงทะเบี …

Continue reading