Category: ต้อนรับคณะ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองและท้องถิ่น สำนักงบประมาณของรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ นำเสนอนโยบายด้านสุขภาพ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอน รพ.สต.

               วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13. …

Continue reading

ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น.           …

Continue reading

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบจ.จันทบุรี และคณะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. อบจ.โคราช น …

Continue reading