Category: ประชาสัมพันธ์

หนังสือธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ โดยระบบสแกนใบหน้าผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายงานประจำปี 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้จั …

Continue reading

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566 – 2570)

DOWNLOAD เอกสาร

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ได้รับทราบข้อมูล

DOWNLOAD

ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

DOWNLOAD

ประชาสัมพันธ์แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570)

Powered By EmbedPress

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยมีบทความ จำนวน 5 เรื่อง คือ บทความเรื่อง ขอข้อมูลการ …

Continue reading

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

DOWNLOAD แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่ม …

Continue reading