Category: ร่วมประชุม

ประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราขสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.    & …

Continue reading

ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตาม นโยบาย “พัฒนาสุขภาวะที่ดีของคนโคราช”

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.                 …

Continue reading

ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ และค้นหาประเด็นปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่ กลุ่มพื้นที่สุขภาพภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.   &nbsp …

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเตชิต วัชร …

Continue reading

ประชุมทบทวนแนวทางการจัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเตชิต วัชร …

Continue reading

ประชุมหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 9 ในสถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรค สุขภาพจิต และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในจังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. #นายเตชิต …

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ตามที่สภา อบจ.นม. มีมติเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. #นายเตชิต …

Continue reading

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนการผลิตและการพัฒนาบุคลากรในภารกิจด้านสาธารณสุข

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัด …

Continue reading

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงชี้แจงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. #นายเตชิ …

Continue reading

การประชุมเพื่อรับทราบ/ติดตามการปฏิบัติงาน ภายหลังจากการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. #ดร_ยลดา หวัง …

Continue reading