Category: ลงพื้นที่

ลงพื้นที่ประชุมสอบสวนทางระบาดวิทยา ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ!!

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเตชิต วัชร …

Continue reading

ลงพื้นที่ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียนของ สถานศึกษาในสังกัดฯ

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเตชิต วัชร …

Continue reading

“รพ.สต โฉมใหม่ หัวใจคือประชาชน” กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา ส่งเจ้าหน้าที่ ด้านงานวิชาการวิจัยสุขภาพ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล อสม. ในการพัฒนาระบบเครือข่าย รพ.สต. ร่วมถึงความต้องการของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา !! ต่อเนื่อง

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ …

Continue reading

แม่ทัพใหญ่ แห่ง อบจ.นครราชสีมา “#นายกหน่อย” เดินทางเข้าพบปะและให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 182 แห่ง!!

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. #นายเตชิต วัช …

Continue reading

กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ สคร.9 นครราชสีมา สำรวจความต้องการรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB (Long Acting Antibody) ป้องกันโควิด 19 ให้กับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์!!

              วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 …

Continue reading

ลงพื้นที่ในการศึกษาดูงานระบบการส่งต่อผู้ป่วย ระบบสนับสนุนจาก รพ.สต. แม่ข่าย ร่วมถึงแนวทางการจัดการระบบ (SMART EASY OPD) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. #นายเตชิ …

Continue reading

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. #นายเตชิต วัช …

Continue reading