ประชุมในการดำเนินการออกตรวจนิเทศติดตามงานพัสดุ และทรัพย์สินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 182 แห่ง

               วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข มอบหมายให้ นายพุทธิพงษ ชาธิพา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวนิชมน ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข, นางสาวธนิษฐา แทวกระโทก นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และบุคลากรกองสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมในการดำเนินการออกตรวจนิเทศติดตามงานพัสดุ และทรัพย์สินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 182 แห่ง ให้มีความถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกัน ผ่าน Zoom meeting ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการกองสาธารณสุข และห้องประชุมกลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
               โดยมี นางสาวนงนุช เชิดชู นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เป็นประธานในที่ประชุม, นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรอินทร์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ และ นางสาวดวงใจ สังขจันทรานนท์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ตัวอย่าง พ.ด.1 / พ.ด.2 / พ.ด.3 / พ.ด.4

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองและท้องถิ่น สำนักงบประมาณของรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ นำเสนอนโยบายด้านสุขภาพ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอน รพ.สต.

               วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรฯ
               กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพุทธิพงษ์ ชาธิพา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นางสาวจุรีพร ภูมิโคกรักษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข, นางสุภาภรณ์ เกลี้ยงกลางดอน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค, นายวิกร วัฒนะดิฐ หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, นางยุวดี ใสเหลื่อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ผู้แทนฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข),และบุคลากรกองสาธารณสุข, ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพทั้ง 6 โซน และผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายชูเกียรติ รักบำเหน็จ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 3 พร้อมคณะ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงบประมาณของรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่องการเตรียมความพร้อมและยกระดับประสิทธิภาพการสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการวิเคราะห์ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผ่านกระบวนการคิด รวมถึงพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
               โดยได้รับเกียรติ นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, โรงพยาบาลมหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม อ.พิมาย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแค อ.โนนสูง เข้าร่วมออกบูทจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราขสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. 

            นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น     (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการในที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม เป็นเอกฉันท์ และ นายก อบจ. จะได้ประกาศใช้แผนฉบับนี้ต่อไปโดยระหว่างการประชุมได้มีการคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เพื่อเป็น คกก. พัฒนา อบจ. จำนวน 6 คน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จำนวน 3 คนและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จำนวน 2 คน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
               โดยมี ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.,นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. ประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครราชสีมา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนkอบจ.นครราชสีมาและประชาคม อบจ. สัดส่วนระดับจังหวัด ประกอบด้วย สมาชิสภา อบจ., หัวหน้าส่วนราชการ อบจ., นายก ทต., นายก อบต., ประธานสภา ทต. – อบต., ปลัด ทต. – อบต., ผอ.รพ., ผอ.รพ.สต.,
ผอ.สถานศึกษาสังกัด อบจ., ส่วนราชการระดับจังหวัด ประธาน อสม. และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อร่วมจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.

การลงทะเบียน บัญชีเลขรหัสพัสดุ พ.ด.5 , บัญชีเลขรหัสพัสดุ พ.ด.6 / รพ.สต.

การลงทะเบียนบัญชีเลขรหัสพัสดุ พ.ด.5

การลงทะเบียนบัญชีเลขรหัสพัสดุ พ.ด.6

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ได้รับทราบข้อมูล

การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายก อบจ.นครราชสีมา , ปลัด อบจ.นครราชสีมา , ผอ.สถานศึกษา สังกัด อบจ.นครราชสีมา และ ผอ.รพ.สต. สังกัด อบจ.นครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน นายก อบจ.นครราชสีมา

ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น.

                    ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายทรงยศ โดดเดียว ผ.อ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายศักดา บาลศิริ ผ.อ.สถานศึกษาโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม และนางสาวภาวิดา ทวีโรจน์ดำรง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบจ.นครราชสีมา ร่วมไปถึงกองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา

                    นำโดย นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วย นางสาวจุรีพร ภูมิโคกรักษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข นายธีระวุฒิ ประดิษฐืแท่น ผอ.รพ.สต.หนองตะไก้ และเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไปรวมกับการประกวดระดับประเทศ 

                    โดยมี ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา และ นางชลาทิพย์ โลหะศิริ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ และคณะคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

รวมผลงานกองสาธารณสุข เดือน พฤษภาคม 2566

กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา “เดิน – วิ่ง Fun Run 5.55 Km” เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. 

                             ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกอบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ. และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ร่วม เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 “มินิมาราธอน Fun Run 5.55 Km” รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา และ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
                               กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา นำโดยนายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข มอบหมายให้ นางสาวภัททิยาภรณ์ บุตรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข, นางสุภาภรณ์ เกลี้ยงกลางดอน รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค, นางสาวธนิษฐา แทวกระโทก นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ,
นางสาวสุวรางคณา กิ่งมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดฯ และบุคลากรกองสาธารณสุข เข้าร่วม “เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดนครราชสีมา” ในครั้งนี้ด้วย
                               โดยมีนายสยาม สิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีปล่อยตัวนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ท ณ จุดสตาร์ท บริเวณหอนาฬิกา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา