ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตาม นโยบาย “พัฒนาสุขภาวะที่ดีของคนโคราช”

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

                      นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วยหัวหน้า 5 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน อันได้แก่ นางสาวภัททิยาภรณ์ บุตรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข,นายพุทธิพงษ์ ชาธิพา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป,นางสาวณิชมน ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ,นางสาวจุรีพร ภูมิโคกรักษ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ,นางสุภาภรณ์ เกลี้ยงกลางดอน รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค และ
นายวิกร วัฒนะดิฐ หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดฯ และบุคลากรกองสาธารณสุข 

                      ร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาสุขภาวะที่ดีของคนโคราช ของ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวุฒิชัยวงค์ปัญโญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งให้แนวทาง และแก้ไขปัญหา เพื่อการดำเนินงานตามนโยบาย เป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็ว เพื่อพี่น้องประขาชนจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักช่าง (ห้องเล็ก) 

KORAT PRO “EDUCATION & INNOVATION” FAIR 2023

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

     นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  มอบหมายให้  นางสาวณิชมน ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข พร้อมด้วย นายวิกร วัฒนะดิฐ หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและพิธีปิด / พิธีมอบรางวัล การประกาดแข่งชันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาโครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “KORAT PAO Education and Innovation Fair 2023”

ประชาสัมพันธ์แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570)

Powered By EmbedPress

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ และค้นหาประเด็นปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่ กลุ่มพื้นที่สุขภาพภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.

                      กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ทีมคณะศึกษาวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ และค้นหาประเด็นปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่ กลุ่มพื้นที่สุขภาพภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

                      โดยมี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย บุคลากรกองสาธารณสุข ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพ ทั้ง 6 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด , นายธีระชัย เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักช่าง, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประชุมทบทวนแนวทางการจัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วย นางยุวดี ใสเหลื่อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และบุคลากรกลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมทบทวนแนวทางการจัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข

โดยมีผู้แทนโซน ผู้รับผิดชอบ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ลงพื้นที่ประชุมสอบสวนทางระบาดวิทยา ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ!!

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข มอบหมายให้ หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อันประกอบไปด้วย นางสุภาภรณ์ เกลี้ยงกลางดอน รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค นางสาวสุวรางคณา กิ่งมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และบุคลากรฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เข้าหารือเพื่อหาแนวทางการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างส่งห้องแล๊ป จากกรณีเหตุการณ์อาหารเป็นพิษของผู้เข้าร่วมประชุม ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ถึงแนวทางการสอบสวนทางระบาดวิทยา ค้นหาสาเหตุการติดเชื้อ สำรวจสิ่งแวดล้อมและวางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ ร่วมกับทีม พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System-GIS.) เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค ของสคร.9 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลโนนไทย ถ.สุรนารายณ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ลงพื้นที่ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียนของ สถานศึกษาในสังกัดฯ

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข มอบหมายให้ นางสาวชมพูนุช ชัยยะมาคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พร้อมด้วย หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่โรงเรียนปากช่อง 2 ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ด้วยเครื่องวัดแสง (Lux Meter) ตามมาตรฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านสุขภาพกับนักเรียน โดยจะกำหนดความเข้มของแสงสว่างตามพื้นที่หรือลักษณะอาคาร ในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการเรียนเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ในช่วงการเปิดภาคเรียน 2566
ร่วมถึงลงพื้นที่ในการออกปฏิบัติหน้าที่การดำเนินงานพ่นหมอกควันพร้อมตรวจสอบหาแหล่งน้ำ บ่อน้ำต่างๆในการกำจัดลูกน้ำและยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดในสถานศึกษาของสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนปากช่อง 2 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา