ประชุมคระกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข มอบหมายให้ #นายวิกร วัฒนะดิฐ หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมคระกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ ที่ 27/2565 ในการแต่งตั้งคณะทำงานสร้างการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตนครชัยบุรินทร์

โดยมี #นายจีรศุกดิ์ ทิพย์สุนทร #รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการเปิด พร้อมด้วย #นางดวงตา อ่อนสุวรรณ ประธานอนุกรรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับพื้นที่ เขต 9 นครราชีมา #นางสาวิตรี วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา และ #บุคลากรสำนักงาน สปสช. 9 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ชั้นที่ 3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมย้อนยุด “งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566”

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วย #นางสาวณิชมน ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข #นางสาวสิรีย์พร ตองติดรัมย์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป #นางสาวศศิธร ใช้ช้าง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วย บุคลากรกองสาธารณสุข เดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมย้อนยุด “งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566” เพื่อเป็นการส่งเสริมและดำรงไว้วึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต่าง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ #ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วย #ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ #หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน#ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วย #นายสุวภัทร เดชหิรัญสกุล นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เข้าหารือกับ #นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา #นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ #นายอัครเดช วงศ์กีรติกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ถึงระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ 3/2565 และแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านงบประมาณ ภายใต้คณะอนุกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วย #นายวิกร วัฒนะดิฐ หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #นางสาวธนิษฐา แทวกระโทก นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ #นางสาวนันทิยา พันชนะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และบุคลากรกองสาธารณสุข จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านงบประมาณ ภายใต้คณะอนุกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

โดยมี #นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม , #นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา #นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผู้อำนวยการสำนักคลัง #นางฐิติรัตน์ ชุดทะเล ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง #นางยุภาพร ไชยเมือง หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญ #นางนิภา แขนรัมย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ #ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

แต่งผ้าไทยพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย

กองสาธารณสุขร่วมใจแต่งผ้าไทยพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

ประชุมหารือเกี่ยวกับงานระเบียบและกฎหมาย การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วย #บุคลากรกองสาธารณสุข เข้าประชุมหารือเกี่ยวกับงานระเบียบและกฎหมาย การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ใน รพ.สต. ร่วมถึงการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ประมวลภาพบรรกาศงานพิธีรับมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา