STRONG POWER กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา รวมพลังใจเป็นหนึ่งเดียว

                    วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านการบริหาร แนวทางการปฏิบัติงานกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการบริการประชาชน
                    นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์โครงการ
พร้อมด้วยบุคลากรกองสาธารณสุข ประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริการสาธารณสุข  ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค กลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล ทั้ง 6 โซน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์ของ โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านการบริหาร แนวทางการปฏิบัติงานกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการบริการประชาชน เพื่อการสร้างทีมบุคลากรกองสาธารณสุขให้มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน
ลดปัญหาการขัดแย้ง คิดบวก รู้จักทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมตัวเองและผู้อื่นมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองร่วมถึง
ผู้ร่วมงานที่ดี เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ทำงานอย่างมีความสุข สร้างทีมให้มีพลัง สร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ (Success team)  

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.