หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้และแบบฟอร์มการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ฯ

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้และแบบฟอร์มการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ฯ >>แบบฟอร์มการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ฯ<< >>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ. พ.ศ.2560<< ติดต่อประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ นางปิ่นนภา ร่มสุข ตำแหน่ง นัดจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์  0๘๓-๙๕๔๒๒๖๖   

อบรมหลักสูตร การผลิตกัญชง-กัญชา คุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมไม้ผลหรือพืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก หลักสูตร การผลิตกัญชง-กัญชา คุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ จำนวน 3 รุ่น ณ สมาคมฮากกานครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 รุ่นที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15…

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (Startups) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (Startups) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ -รุ่นที่ 1 อบรมด้านวิชาการระหว่างวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ถึง วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เมื่อวันอังคารที่…