โครงการลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุน รุ่นที่ 22 อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

โครงการลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุน ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่  22 เมื่อพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมอำเภอบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

โครงการลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุน รุ่นที่ 21 อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุน ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่  21 เมื่ออังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา