ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อำเภอปักธงชัย โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.บัวใหญ่ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวใหญ่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนเมษายน ณ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนมีนาคม ณ ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อำเภอปักธงชัย

               กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 18 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันอังคารที่…

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.บัวใหญ่

          โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 3 วัน 1 คืน จัดอบรมด้านวิชาการ รุ่นละ 1…

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวใหญ่

               โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  แบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 6 รุ่นๆ ละ 3 วัน 1 คืน จัดอบรมด้านวิชาการ รุ่นละ…

ข่าวประชาสัมพันธ์