Author: admingam

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนเมษายน ณ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างกายอุปกรณ์ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์และให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ณ วัดโนนสำเภาทอง บ้านเขว้า หมู่ที่ 9…

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนมีนาคม ณ ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างกายอุปกรณ์ได้ออกหน่วย ประชาสัมพันธ์และให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกขาม บ้านโคกขาม…

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนมีนาคม ณ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564  เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างกายอุปกรณ์ได้ออกหน่วย ประชาสัมพันธ์และให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้าน ละลม…

ข่าวประชาสัมพันธ์