Category: ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

กิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในจังหวัดนครราชสีมา

                    ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) สังกัด กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยบริการด้านการผลิต การซ่อมแซมรถเข็นวีลแชร์ รถสามล้อโยก และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ลงพื้นที่อำเภอต่างๆ เพื่อนำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ไปมอบให้กับคนพิการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้คำแนะนำ ด้านการใช้งานอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความพิการ ได้แก่  รถสามล้อโยก จำนวน ๑0 คัน และรถเข็นวีลแชร์…

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

                    เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างอุปกรณ์คนพิการได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม 256๖ ณ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม บ้านวังโป่งบูรพา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา…

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

                    เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างอุปกรณ์คนพิการได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม 256๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา…

ข่าวประชาสัมพันธ์